ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763_2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ «ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»

Άρθρο 35

Σκοπός

1.Σκοπός του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, οι οποίοι κατέχουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

β) η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και

γ) η περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της μαθητείας.

2.Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.

3.Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει:

  • α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής διάρκειας και
  • β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει το ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 36

Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας

1.Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

2.Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, ως εξής: αα) Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Ε.Κ., που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ., και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών.

αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι:

i)εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή

ii)αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

αγ) Η αμοιβή για την απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του στοιχείου ii της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν σε αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα, ως εξής:

βα) Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φορέα του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

ββ) Η σύμβαση μαθητείας δύναται να:

i)καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον αρμόδιο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.,

ii)διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ύστερα από γραπτή εισήγηση του διδάσκοντα – επόπτη, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη σύμβαση,

iii)διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., εφόσον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των μαθητευομένων,

iv)διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση πτώχευσης με έγκαιρη ενημέρωση του ΕΠΑ.Λ., ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ανεύρεση άλλου εργοδότη για τον μαθητευόμενο.

βγ) Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις, που απαιτούνται πριν την έναρξη της μαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

3.Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητευομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος στα Σ.Ε. των Ε.ΠΑ.Λ., στα Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλισή τους.
4.Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται αναλογικά η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών.

5.Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
6.Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
7.Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα Β.Ε.Κ.,ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
8.Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α’ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης του άρθρου 2 και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9.Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας:

α) δικαιούνται αναβολής στράτευσης, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α’ 302),

β) συνεχίζουν να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της μαθητείας, επιδόματα πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή αναπηρίας που δικαιούνται να λαμβάνουν, καθώς και συντάξεις και

γ) συνεχίζουν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη οικογενειών.

10.Οι μαθητευόμενοι στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.
11.Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας κατατάσσονται στους ίδιους κλάδους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), με τους διπλωματούχους επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 40.
12.Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες των πιστοποιημένων αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. σε συναφείς ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. της παρ. 11.

Άρθρο 37

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

1.Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας μπορούν να παρακολουθούν προαιρετικά Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης τίτλου επιπέδου πέντε (5) ή αντίστοιχου και ισότιμου προς αυτόν τίτλου, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, αποφασίζεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε Ε.Κ. ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ., σε απογευματινό ωράριο, που καθορίζεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Η διεξαγωγή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης δύναται να πραγματοποιείται σε πρωινό ωράριο, όταν δεν παρακωλύεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων.

2.Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, ως επιμορφωτές και ως επόπτες, μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 38

Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας

Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 40.

Άρθρο 39

Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας

1.Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας υλοποιείται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

2.Για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο με τις δεκατρείς Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, ως Συντονιστής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών. Η επιλογή του Συντονιστή γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 40. Αν σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υλοποιούνται πάνω από σαράντα (40) τμήματα Μαθητείας, δύνανται να ορίζονται δυο (2) Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία. Στους Συντονιστές καταβάλλεται αμοιβή παρακολούθησης του έργου της Μαθητείας.

3.Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν πάνω από τέσσερα (4) τμήματα, αλλιώς η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία. Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ’, της παρ. 1 του άρθρου 40. Στους Υπευθύνους καταβάλλεται αμοιβή παρακολούθησης του έργου της Μαθητείας.

4.α) Στα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν τμήματα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας. Για τη διοικητική υποστήριξη των τμημάτων της Μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη σε θέματα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων Μαθητείας και τη συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των τμημάτων της Μαθητείας, προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι υποστήριξης Μαθητείας εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση, για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) μήνες, με τη χρήση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά αυτό το έργο, το οποίο δεν λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία.

β) Οι υποψήφιοι, που προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι υποστήριξης Μαθητείας και κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, παραμένουν ενεργοί για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και δύνανται να προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

5.Οι εκπαιδευτικοί για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας δικαιούνται αμοιβή υποστήριξης εποπτείας της Μαθητείας.

6.Την ευθύνη για θέματα υποστήριξης της Μαθητείας έχουν σε κάθε περιφέρεια τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. του άρθρου 6.

7.Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 40

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’

1.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που περιλαμβάνει την αναλογία διδασκόντων – μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα, τη σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτείας με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητήματα τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των μαθητευομένων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και σε εργασιακό χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και μαθητευομένων, την εποπτεία και την αξιολόγηση των τμημάτων Μαθητείας, θέματα διασφάλισης ποιότητας, θέματα που αφορούν στα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζητήματα που αφορούν στο έργο και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύθυνων Υποστήριξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας.

β) Δύναται να τροποποιούνται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, καθώς και η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για λόγους μειωμένης προσφοράς θέσεων μαθητείας, ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθμίζεται η υλοποίηση του εργαστηριακού μαθήματος και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη ή και ασύγχρονη, ή με μικτή εκπαίδευση.

γ) Καθορίζονται oι κατηγορίες και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών, που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και επόπτες, ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ή λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του.

δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, ο τρόπος και η διαδικασία απόσπασης των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρμοδιότητες, καθώς και τα παραδοτέα σε μηνιαία βάση για την καταβολή της αμοιβής των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.

2.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητευομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την πραγματοποίηση μέρους της Μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες κρατών-μελών της Ε.Ε., και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 36.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των μαθητευομένων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους μαθητευόμενους κατά τη διάρκεια της μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην αμοιβή των μαθητευομένων.

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η αμοιβή των εκπαιδευτικών που δύνανται να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, ως επιμορφωτές και επόπτες, το ύψος και ο τρόπος προσδιορισμού της αμοιβής των Συντονιστών της παρ. 2 του άρθρου 39, των Υπευθύνων της παρ. 3 του άρθρου 39, των εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 39, και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται τα θέματα Μαθητείας, που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και καθορίζεται νέο πλαίσιο ποιότητας μαθητείας.

6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τη σύσταση ειδικοτήτων και τη λειτουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων και καταρτιζόμενων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του δημοσίου τομέα κάθε έτος.

8.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. καθορίζονται:

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. σε εξάμηνα σε συναφή ειδικότητα των Ι.Ε.Κ. και η διάρκεια φοίτησης, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας σε εξάμηνα συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και η διάρκεια φοίτησης, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα.

γ) Ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η συνάφεια των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. με το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 36.

9.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέμα.

10.Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος

Πιστοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους και το απογευματινό ωράριο λειτουργίας τους.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/mathpdestell.sites.sch.gr/httpdocs/wp-content/themes/elegantwp-pro/inc/functions/share-buttons.php on line 36
Share:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *