Οδηγοί Μαθητείας

Προκαταρκτικές ενέργειες των ΕΝΕΕΓΥ-Λ ενόψει της έναρξης της Ε΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2021-2022 Προκειμένου να έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

Στο πλαίσιο της έναρξης της Ε΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2021-2022, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ορίζεται στα άρθρα 35 -40 του N. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α/21.12.2020). Παρά ταύτα, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Κανονισμός Λειτουργίας για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, θα ακολουθηθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α/17.2.2021), το οποίο αναφέρει ότι: «30. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)». Συνεπώς, η προετοιμασία της Ε’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2021-2022 θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στο προϋπάρχουν θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο: Οι σύλλογοι διδασκόντων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) καλούνται να συνεδριάσουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους με σκοπό να εισηγηθούν αιτιολογημένα και να συντάξουν σχετικό πρακτικό, το οποίο θα αποστείλουν υπηρεσιακά στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., για τους κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου που κρίνουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022, λαμβάνοντας υπόψη τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας που καταρτίζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και την υπ’ αριθμ. Φ7/79564/Δ4/20-05-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1936/τ.Β΄/29-05-2019) με θέμα: «Οργάνωση τμημάτων μαθητείας σε ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων». Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για το πρόγραμμα της μαθητείας. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν αμέσως μετά και κατά προτεραιότητα αξιολογήσεις των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων, με σκοπό να πιστοποιήσουν τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και εκδίδουν σχετικές εκθέσεις-γνωματεύσεις. Ο διευθυντής του ΕΝΕΕΓΥ-Λ ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και για ποιες ειδικότητες. Ο διευθυντής του ΕΝΕΕΓΥ-Λ έρχεται σε επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της υποστήριξης του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, για τη δέσμευση θέσεων μαθητείας από φορείς του ιδιωτικού τομέα, τους οποίους παροτρύνει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δηλώσουν τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ. Επισημαίνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, στους οδηγούς μαθητείας, υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες, το οποίο μπορεί να προωθείται στους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Το ενημερωτικό σημείωμα μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι σύλλογοι διδασκόντων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) που έχουν μαθητές κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου οι οποίοι κρίνουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022, θα πρέπει –αν δεν το έχουν ήδη κάνει- να εντάξουν το σχετικό ζήτημα στην τελική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το τρέχον έτος, με σκοπό να εισηγηθούν αιτιολογημένα επί αυτής της δυνατότητας και στη συνέχεια να συντάξουν σχετικό πρακτικό, το οποίο θα αποστείλουν υπηρεσιακά στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.

Από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

01-09-2020 Βεβαίωση Εργοδότη Ε’ Φάση

01-09-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα για Ιδιώτες Περιόδου 2020 – 2021

15-05-19 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους εργοδότες της περιόδου 2019-2020 (κυρίως του ιδιωτικού τομέα)

24-10-18 Οδηγίες για την καταχώρηση των μαθητευομένων στο “Εργάνη”

11-10-18 Βεβαίωση Παρακολούθησης γ’ φάσης

11-10-18 Σύμβαση Μαθητείας γ’ φάσης

11-10-18 Βεβαίωση Εργοδότη γ’ φάσης

11-10-18 Χρονοδιάγραμμα Μαθητείας με παράταση γ’ φάσης

11-10-18 Βεβαίωση Παρακολούθησης β’ φάσης

11-10-18 Έκθεση Αξιολόγησης στο εργοδότη β’ φάσης

12-09-18 Έντυπο Βεβαίωσης Εργοδότη για Μαθητεία σε μορφή doc

13-07-18 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους ιδιώτες και η εγκύκλιος  του ΕΦΚΑ

20-12-17  Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής της Μαθητείας ΥΠΠΕΘ (Β΄φάση) που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ